Projekty - | Průmyslovka a Gymnázium Třebešín, Praha 10

Projekt: Odborná učebna mechatroniky v návaznosti na Průmysl 4.0


číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001132


Od 1.7.2019 – 29.2.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Odborná učebna mechatroniky v návaznosti na Průmysl 4.0“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001132, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku odborných předmětů pro přípravu studentů, v rámci projektu tak dojde k vybudování učebny elektrotechniky a elektrotechnického měření. Celková výše projektu činí 2 495 634,- Kč.

Projekt: Počítačová učebna a vybavení učebny automatizace a robotiky

číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000530
Od 1. 5. 2015 – 31. 12. 2018 je naše instituce realizátorem projektu „Počítačová učebna a vybavení učebny automatizace a robotiky“ s registračním číslem CZ.02.3.67/0.0/0.0/16_036/0000530, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku odborných předmětů pro přípravu studentů, v rámci projektu tak dojde k modernizaci specializovaných učeben U415 a U106. Celková výše podpory činí 2.438.763,60,- Kč.


Projekt TŘEBEŠÍNSKÉ ŠABLONYspolufinancován Evropskou unií


Personální podpora školy, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakulárních aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.


Celoměstské programy podpory vzděláváníNázev projektu: Třebešínské projektování na ČZU a ELI BEAMLINES
částka: 65 000 Kč | Program: 1 | Č. projektu: 1019


Název projektu: Sejdeme se na Třebešíně
částka: 250 000 Kč | Program: 6 | Č. projektu: 6005


Název projektu: Školní soutěž v počítačovém modelování s podporou 3D aplikací pro žáky SPŠ Praha 10
částka: 30 000 Kč | Program: 2 | Č. projektu: 2081


Název projektu: E-learningové výukové materiály předmětů STT a MEC
částka: 50 000 Kč | Program: 2 | Č. projektu: 2080


Projekty podané pro školní rok 2014/2015
Webový portál s aktivní podporou rozvoje technické odbornosti žáků SPŠ P-10

Náplní projektu je inovace, provoz a správa tematického webového portálu podporujícího aktivity nekomerčního školního projektu Třebešín TechnologyTour (TTT), jenž je zaměřen na:

  • pořádání odborných exkurzí a tvůrčích soutěží pro žáky školy
  • motivaci žáků ke studiu moderních technických oborů s dobrými možnostmi uplatnění
  • podporu prezentace žákovských projektů zaměřených na modelování a design ve 3D CAD a CGI grafických systémech
  • podporu aktivní spolupráce školy se sociálními partnery z oboru průmyslového projektování, konstrukce a výroby

Prezentace aktivit je průběžná na adrese www.technologytour.cz


PDM – elektronická správa procesů a dat pro týmově projektovou výuku SPŠ P-10

Product Data Management PDM systémy jsou dnes v konstrukci a projekci běžnou databázovou nadstavbou tvůrčího SW (CAD, Office aj.). Spravují vztahy mezi produkty, lidmi, procesy, daty a aplikacemi v projektovém řízení. Jejich využívání vede ke zvýšení produktivity práce a snížení nákladů. V odborném technickém školství nejsou ale dosud koncepčně aplikovány. Projekt je zaměřen na praktické uplatnění tohoto moderního nástroje prostřednictvím týmově – projektové výuky (TPV).
Princip TPV vychází ze simulace běžných procesů na skutečném pracovišti. Jde o např. o řešení konstrukční úlohy s podporou PDM týmem 3 – 5 žáků. Ti mají definovány své pozice v tvůrčím a schvalovacím procesu. Učitel zajistí úplnou přípravu, nastavení a průběžnou správu úlohy v datové úschovně PDM. Práce je v týmu rozdělena tak, že každý zodpovídá za svůj díl. Žáci řeší dílčí úkoly, odevzdávají vytvořené dokumenty do úschovny PDM, kde k nim mají přístup ostatní účastníci procesu. Kontrolu, validaci dat zajišťují žáci - vedoucí skupin. Hodnocení a klasifikace vychází z kvality odvedené práce, dodržování časového plánu úlohy, počtu dokumentů ve stavu opravy. Naše škola disponuje PDM systémy na platformě3D CAD SolidWorks a Autodesk Inventor. Technická rovina TPV spočívá ve využívání propojeného rozhraní PDM, CAD a dalších programů a zdrojů informací. Důležitá je personálně – vztahová rovina TPV, kdy členové týmů působí ve vzájemně nadřízených i podřízených pozicích, musí obhajovat a diskutovat svou činnost se členy týmu i s učitelem. TPV s využitím PDM systému je optimálním prostředkem k posilování mezipředmětových vztahů.


Integrace moderních 3D technologií do výuky počítačové grafiky

3D technologie nás začínají pomalu obklopovat na každém kroku. Do popředí se dnes dostává 3D tisk, který je i díky dostupnější technologii stále levnější a používanější i v oblasti tzv. rapid prototypingu. Ten je velmi důležitý při návrhu nových výrobků v praxi, kde pomáhá firmám šetřit peníze a také čas při vývoji nových produktů. Jelikož si to žádá právě sama praxe, je nezbytně nutné, aby se i žáci s touto technologií nejen setkali, ale aby byli schopni ji správně využívat. Proto je cílem tohoto projektu vytvoření materiálů pro integraci 3D tisku do výuky počítačové grafiky – kde se studenti naučí své virtuální modely, které již bez problému tvoří v rámci výuky, převést do reality. Pochopí principy a zákonitosti 3D tisku jak CGI modelů (předmět DTP a multimédia), tak strojních CAD podkladů. Projekt je tedy určen pro všechny žáky a obory vyučovaných na SPŠ – P10. Dílčím cílem je vytvořit centrální školní databanku 3D modelů určených k tisku s možností licencování modelu pomocí creative commons.

Školní soutěž v modelování s podporou 3D aplikací pro žáky SPŠ Praha 10

Uspořádání školní soutěže v počítačovém modelování s podporou 3D aplikací, jako jsou kupříkladu DS SolidWorks, Autodesk Inventor, 3Ds Max Studio, Blender, Cinema 4D, Maya a jiné. Vše je cíleno pro dobrovolně přihlášené žáky, kteří mají zájem rozvíjet své tvůrčí designerské a konstruktérské schopnosti. Prezentace soutěžních prací, která bude umožnovat studentům lepší sebereflexi a zhodnocení výsledků odbornou porotou - složenou z řad odborníků mimo školní prostředí. Motivování žáků a zvyšování jejich prezentačních dovedností v důsledku sebereflexe a porovnání svých schopností s ostatními žáky tamní průmyslovky – SPŠ P10.
Realizace projektu bude zajišťována řešitelským týmem sestávajícím ze 2 členů pedagogického sboru školy a dalších členů, kteří usednou v porotě.


Projekt motivace – inovace – zkušenost a vzdělávání

Pro udržení kroku s vývojem moderních technologií proběhl na škole v období let 2013 až 2015 projekt Motivace-inovace-zkušenosti a vzdělávání, který financoval operační program Praha – Adaptabilita ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Od července 2013 bylo postupně realizováno 9 aktivit, během kterých se do výuky odborných předmětů začleňují nové vzdělávací prvky. Za účelem propojení teoretických znalostí s praxí byl pro výuku technických předmětů zakoupen vstřikovací stroj a 4osá CNC frézka. Zároveň i výuka fyziky získala nový nádech díky nově vybudované mobilní laboratoři přírodních věd. Výuka matematiky byla obohacena o využívání softwaru Wolfram Mathematica, který je v současnosti hojně používaný napříč vědeckými obory. S ohledem na zvyšující se nároky zaměstnavatelů na míru znalostí informačních technologií byla také rozšířena znalostní báze ICT předmětů a 3D modelování. Více informací naleznete na stránkách http://www.trebesin.cz/projekty/OPPA/

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.