Povinně zveřejňované údaje - | Průmyslovka a Gymnázium Třebešín, Praha 10

1 Oficiální název subjektu

Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

Právní forma: příspěvková organizace

IZO: 000638412

2 Důvod a způsob založení

Subjekt (dále také „příspěvková organizace“) byl zřízen ke dni 1. 1. 1993 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č. j.: 28 248/92-26 ze dne 17. 12. 1992. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy pod č. 19/142 ze dne 17. 9. 2020 s účinností od 1. 9. 2021. Změnou zřizovací listiny byl schválen nový název subjektu (školy) na  Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a navazujících právních předpisů.

Zřizovatelem subjektu je Hlavní město Praha, který je zároveň jeho nadřízeným orgánem.

3 Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel (dále jen „ředitel“), který činí právní úkony jménem subjektu ve všech záležitostech, které jsou předmětem jeho činnosti.

Organizační struktura školy je k dispozici zde.

4 Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo subjektu: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: shodná se sídlem subjektu.

4.3     Úřední hodiny

Úřední hodiny: pondělí – pátek 7:30 – 13:30 po telefonické domluvě s asistentkou ředitele, ředitelem, zástupci ředitele a vedoucími úseků.

4.4 Telefonní čísla

Telefonní spojení: 222 355 000 ústředna – vrátnice domova mládeže (díle jen „DM“)

ředitel (statutární orgán) subjektu: 222 355 555

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zástupci ředitele:

Ing. Martin Nermut, tel.: 222 355 552, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Marie Benešová, tel.: 222 355 551, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vedoucí vychovatelka DM: Marta Řičicová, tel.: 222 355 888, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vedoucí školní jídelny: Desider Červeňák, tel.: 222 355 171, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vedoucí správy budov a provozních úseků: Tomáš Zachat, tel.: 222 355 355, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pověřenec ochrany osobních údajů: Eva Šmídová (Moore Czech Republic s.r.o), mob.: 731 609 403, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.5 Adresa internetových stránek

Webové stránky: www.trebesin.cz

4.6 Adresa podatelny

Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

sekretariát ředitele

Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

 

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD.

Přijímané datové formáty: dle § 23 odst. 2 až 5 (vyhlášky č. 259/2012 Sb.); příloha č. 1 odst. 4 (vyhlášky č. 193/2009 Sb.)

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: q3ckgad

5 Případné platby lze poukázat

ŠKOLNÍ JÍDELNA – STRAVOVÁNÍ

číslo účtu: 2003710015/6000

variabilní symbol: evidenční číslo žáka (osobní číslo zaměstnance)

 

ŠKOLNÍ AKCE (např. třebešín camp, lyžařský kurz, sportovně turistický kurz apod.)

číslo účtu: 2003710066/6000

variabilní symbol: evidenční číslo žáka

zpráva pro příjemce: uveďte příjmení žáka, třídu a název akce (dle pokynů k platbě)

 

DOMOV MLÁDEŽE – UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ (pro ubytované žáky)

číslo účtu: 2003710015/6000

variabilní symbol: evidenční číslo žáka

zpráva pro příjemce: uveďte jméno a příjmení žáka, třída 

6 IČO

61385417

7 Plátce daně z přidané hodnoty

Škola je plátcem DPH.

DIČ: CZ61385417

Rozpočet a jeho plnění (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu).

dálkovým přístupem zde

8 Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty v listinné podobě, do kterých je umožněno nahlédnout v sekretariátu ředitele subjektu po předchozí domluvě.

 • Zřizovací listina školy, Rozhodnutí MŠMT o zápisu do školského rejstříku – dálkovým přístupem zde
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – dále na webu zřizovatele (HMP) Rozpočet a jeho plnění (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu).
 • Školní vzdělávací programy
 • Výroční zpráva o činnosti školy – dálkovým způsobem zde
 • Školní řád – dálkovým způsobem zde
 • Dokumentace BOZP a PO
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace
 • Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem žáka). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu zejména v případě, že dokument obsahuje též údaje, do nichž žadatel není oprávněn nahlédnout. Po předchozí domluvě s pracovnicí sekretariátu ředitele lze získat informace např. z:
 • Knihy úrazů a záznamů o úrazu žáka
 • Třídní knihy
 • Doklady o přijímání uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (Rozpočet a jeho plnění (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)). 

9 Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje podle zákona. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy. Dálkovým způsobem na webových stránkách školy zde.

10 Příjem podání a podnětů

Žádosti a jiná podání je možné doručit osobně do sekretariátu ředitele subjektu v úředních hodinách, zaslat písemně na adresu subjektu, elektronicky na emailovou adresu subjektu, prostřednictvím DS. Příjem žádostí a podání se řídí podle svého obsahu zákonem a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11 Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte 

Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), v platném znění ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele) – č. j. 37 014/2005–25

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška
o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy po předchozí domluvě.

12 Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

Za každou půl hodinu výkonu, tj. jednání, vyhledávání informace, zpracování, kopírování v rozmnožovně

100,- Kč

Za pořízení:

Jedné strany kopie/tisk A4 – černobílá/barevná

Oboustranné kopie/tisk A4 – černobílá/barevná

 

3,- Kč/10,- Kč

5,- Kč/20,- Kč

Za pořízení:

Jedné strany kopie/tisk A3 – černobílá/barevná

Oboustranné kopie/tisk A3 – černobílá/barevná

 

6,- Kč/20,- Kč

8,- Kč/30,- Kč

Kopírování na magnetické nosiče CD/DVD

50,- Kč/ks

Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

Náklady na poštovní služby

dle ceníku České pošty

 

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané subjektem, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13 Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

14 Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách školy zde.

15 Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Podrobnější informace o úkonech orgánu veřejné moci naleznete na Portálu veřejné správy.

Položka osnovy

Popis položky

Název úkonu

Rozhodnutí o právech a povinnostech žáka (dále též společně jako „účastník“) v oblasti vzdělávání

V jakém případě ve věci jednat

Ředitel subjektu rozhoduje z pozice orgánu veřejné moci v případech uvedených v § 165 odst. 2 školského zákona, které se týkají účastníka.

Charakteristika úkonu

Účelem úkonu je vydání rozhodnutí subjektu, kterým se zasahuje do práv a povinností účastníka v oblasti vzdělávání.

Jedná se o rozhodnutí ve věci:

a)       žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 školského zákona, zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 školského zákona,

b)       přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 školského zákona a následujících

c)       žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97 školského zákona,

d)       podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení (DM) podle § 31 odst. 2 a 4 školského zákona,

e)       žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100 školského zákona,

f)        žádosti o povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 odst. 1 školského zákona a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle § 34b školského zákona.

Výsledek úkonu

Výsledkem je rozhodnutí v dané věci uvedené v bodu charakteristika úkonu.

Kdy věc řešit

V případě, kdy účastník chce dosáhnout naplnění některé z položek uvedených v bodu charakteristika úkonu. V případě, že je ředitelem zahájeno řízení z moci úřední.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

K žádosti o přijetí ke střednímu vzdělávání se přikládá:

a)       vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b)       vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

c)       lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání1), pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

d)       doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

e)       doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

f)        osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

(Součástí přihlášky nemusí být doklad (nebo jeho úředně ověřená kopie) uvedený pod písm. a) až d), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání. Klasifikace v přihlášce ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje základní škola otiskem razítka a podpisem ředitele základní školy nebo jím pověřeného zaměstnance.

Vzor žádosti o přijetí je k dispozici a ke stažení zde.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádost je možné podat také v elektronické podobě, a to:

§  do datové schránky subjektu,

§  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostřednictvím prostého e-mailu).

V žádosti musí být uvedeno:

§  jméno a příjmení žadatele,

§  datum narození žadatele,

§  jméno a příjemní zákonného zástupce žadatele,

§  místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,

§  označení správního orgánu, kterému je žádost určena,

§  podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost může být podána také:

§  poštou,

§  osobním podáním.

V žádosti musí být uvedeno:

§  jméno a příjmení žadatele,

§  datum narození žadatele,

§  místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,

§  označení správního orgánu, kterému je žádost určena,

§  podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Předmětem úkonu není dávka nebo jiné plnění.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele subjektu je možné podat odvolání v souladu se správním řádem. Odvolání se podává do 15 dnů, není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak, ode dne oznámení rozhodnutí u ředitele subjektu.

Výjimkou je odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Časté dotazy

Nejsou známy.

Sankce

V řešených případech nejsou uplatňovány sankce.

Působnost

Ředitel subjektu vykonává výše popsané úkony v rámci druhu působení veřejné moci „ostatní veřejná správa“.

Oblast

Úkon je vykonáván v oblasti vzdělávání.

Klíčová slova

Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu; přeřazení žáka do vyššího ročníku; přijetí ke vzdělávání ve střední škole; přestup, změna oboru vzdělání; přerušení vzdělávání, opakování ročníku; podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení (v našem případě z DM); uznání dosaženého vzdělání.

Počátek platnosti popisu úkonu

1. 9. 2021

Konec platnosti popisu úkonu

Není známo.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Agendový informační systém

Kód agendy A3082 Školský zákon 

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.