informace o zpracování OÚ - | Průmyslovka a Gymnázium Třebešín, Praha 10

informace o zpracování oú - žáci

Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně, IČ: 61385417, se sídlem Na Třebešíně 2299, Praha 10, příspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákonné zástupce žáků (tedy zákonné zástupce „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Školou.

Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1) Zajištění a poskytnutí školního a mimoškolního vzdělávání

a) Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti Školy (viz zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 28, odst. 2, škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky. Dále údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení. Škola je také oprávněna zpracovávat údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále datum ukončení vzdělávání ve škole, případně údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

b) Vyjma osobních údajů žáka má škola právní povinnost zpracovávat také osobní údaje zákonného zástupce žáka, a to v rozsahu: jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

2) Prezentace a propagace Školy, prezentace výsledků činnosti žáků

souhlas se zpracováním osobních údajů

- Škola pořizuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie, videa žáků, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.

- Škola nakládá s díly žáků (umělecké a jiné povahy), za účelem výstav, soutěží i prezentace školy a informuje o dosažených výsledcích, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.

- Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

3) Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo Školy a jejích zaměstnanců zpracovávat také zpracovatelé osobních údajů Školy, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Škola informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

4) Práva subjektu údajů

Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Školou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Škola poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost zákonného zástupce subjektu údajů (subjektu údajů) může Škola požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Škole, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) domnívá, že Škola nebo smluvní zpracovatel Školy provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Školu požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě o omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Na základě souhlasu jsou zpracovávány OÚ jméno a příjmení žáka za účelem vytvoření školního žákovského e-mailu a také jsou na základě souhlasu tyto údaje předávány třetí straně (provozovateli služeb).

Škola vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

informace o zpracování oú - zaměstnanci

Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně, IČ: 61385417, se sídlem Na Třebešíně 2299, Praha 10, příspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákonné zástupce žáků (tedy zákonné zástupce „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Školou.

1) Jaké údaje Organizace o zaměstnancích zpracovává

Organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

- adresní a identifikační údaje (zejm. rodné příjmení a všechna dřívější příjmení; příjmení, jméno; akademický titul; adresa trvalého bydliště; datum a místo narození; rodné číslo; číslo občanského průkazu; pohlaví; rodinný stav; státní příslušnost; telefonní číslo; e-mailová adresa);

- popisné údaje (zejm. údaje o dosaženém vzdělání, škole, praxi, jazykových a jiných odborných vlastnostech; čísla vedených účtů u bankovních ústavů; identifikační údaje zdravotní pojišťovny; údaje o důchodu; údaje o platových podmínkách; údaje o využívání svěřených předmětů; údaje o pracovní neschopnosti; údaje o všech předchozích zaměstnáních; údaje o zdravotní způsobilosti – výsledek zdravotní prohlídky; údaje o změněné pracovní schopnosti; údaje uvedené v životopisu; fotografie);

- údaje o jiné osobě (zejm. identifikační údaje člena rodiny – manžela /manželky/dítěte)

Organizace zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2) Účel a právní tituly, na jejichž základě probíhá zpracování osobních údajů

a) Vedení personálně-mzdové agendy

- Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození a adresa, údaje uvedené v životopisu, je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně pracovní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy (pracovněprávního vztahu).

- Zpracování osobních údajů v rozsahu – datum a místo narození, rodné příjmení a všechna dřívější příjmení, příjmení, jméno, rodné číslo, číslo občanského průkazu, pohlaví, místo trvalého pobytu, státní příslušnost, údaje o dosaženém vzdělání, škole, praxi, jazykových a jiných odborných vlastnostech; čísla vedených účtů u bankovních ústavů; identifikační údaje zdravotní pojišťovny; údaje o důchodu; údaje o mzdových podmínkách; údaje o využívání svěřených předmětů; údaje o pracovní neschopnosti; údaje o všech předchozích zaměstnáních; údaje o zdravotní způsobilosti – výsledek zdravotní prohlídky; údaje o změněné pracovní schopnosti, údaje o jiné osobě: příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele, jméno, příjmení, rodné číslo dítěte, je nezbytné pro plnění právních povinností uložených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním právním předpisem (např. zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 187/2006 Sb., o zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

b) Ochrana osob a majetku

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Organizace, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem.

c) Ochrana práv pro případ eventuálního sporu

Zpracování osobních údajů zaměstnance v omezeném rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů Organizace, spočívajících v zajištění ochrany práv pro případ eventuálního sporu se zaměstnancem.

d) Použití fotografií zaměstnanců za účelem propagace Organizace (tvorba propagačních materiálů)

Organizace zpracovává za výše uvedeným účelem osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – fotografie, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese Organizace nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Organizace zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

e) Použití fotografií zaměstnanců k interním účelům (zejm. použití pasové fotografie na vstupní průkaz zaměstnance)

Organizace shromažďuje a zpracovává za výše uvedeným účelem osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – fotografie.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Organizace, spočívajících v identifikaci zaměstnance ostatními zaměstnanci Organizace.

f) Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Organizace. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Organizace pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být :

- osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá;

- osoby, které pro Organizace zajišťují školení zaměstnanců;

- osoby, které poskytují zaměstnancům Organizace zaměstnanecké benefity;

- osoby, které na základě plnění smluvních podmínek, požadují osobní údaje zaměstnanců zejména za účelem zajištění vstupu zaměstnanců k výkonu práce do prostor těchto osob;

- osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Organizace prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.

Organizace je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce, pojišťovně a dalším orgánům státní správy, soudům, exekutorům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

g) Kdo má přístup k osobním údajům zaměstnanců

- Vaše osobní údaje Organizace zpracovává po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále po jeho ukončení v omezeném rozsahu po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z pracovní smlouvy a také po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, v případě že je nezbytné osobní údaje pro další plnění právních povinností správce uchovávat. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.

- Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.

- V případě, že Organizace zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, osobní údaje budou zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, tj. po dobu trvání pracovněprávního vztahu či do jeho odvolání.

h) Práva zaměstnance ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Organizace

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

- Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);

- Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

- Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

- Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

- Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizace omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);

- Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizace Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizace zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

- Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizace přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);

- Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

i) Kontakt na organizaci

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit písemně na adrese Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10, či na tel. č.: 222 355 550 nebo e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.