Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Strojírenství

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

3D projektování a CNC technologie (3D-CNC)

Odborná příprava na pozice konstruktérů, technologů, projektantů, programátorů CNC techniky v horizontu Průmyslu 4.0 pro celé spektrum strojírenské výroby, pro etapy její přípravy a návazné procesy (servis, obchod, technická podpora, příprava a správa tech. dokumentace atd.). Žáci se učí v potřebném rozpětí efektivně využívat CAD/CAM systémy, vytvářet a upravovat tzv. 3D virtuální prototypy dílů a sestav, propojovat CAx aplikace s IT nástroji tzv. data managementu (PDM systémy). Během seznámení se základní problematikou plánování a řízení projektů si žáci prohlubují i dovednosti v Office a CRM aplikacích. V rámci programování CNC obráběcích strojů si žáci osvojí postupy automatizovaného obrábění na produkčních CNC strojích ve školní dílně a také základy reverzních metod – tj. digitální měření výrobku na 3D souřadnicovém zařízení, přenos dat do CAD systému a řídicího programu CNC stroje. Výuka CNC technologií v zaměření má přesah i k metodám 3D tisku.

Předměty zaměření:

 • 3. ročník
  • Projektování s podporou 3D a CNC (2. hod. týdně)
 • 4. ročník
  • Programování CNC strojů (5. hod. týdně)
  • Konstrukce a projektování (2. hod. týdně)

Do výuky zaměření jsou ve 4. ročníku jako učitelé přímo zapojeni odborníci z partnerské firmy 3E Praha Engineering, součástí vyučování jsou exkurze v reálných průmyslových provozech.

Absolventi zaměření získají koncem 4. ročníku při splnění klasifikačních podmínek profesní certifikát pro CAM systém SURFCAM.

Automatizace a robotika (ATR)

Odborná příprava na pozice konstruktérů, technologů, projektantů a programátorů automatizovaných procesů, zařízení, linek a robotizovaných pracovišť pro všechna progresivní technická odvětví v horizontu Průmyslu 4.0 (obráběcí, potravinářské a manipulační stroje, automobilový a elektrotechnický průmysl, inteligentní budovy apod.). Východiskem výuky je mechatronika – přenos pohybu, sil a impulsů převážně pomocí pneumatických a elektrických prvků, snímání a vyhodnocování veličin a řízení systémů na základě zpětné vazby. Nedílnou součástí zaměření jsou teoretické základy, jejichž prostřednictvím se žáci seznamují s principy, výhodami i riziky automatizace zařízení v klíčových technických aplikacích, učí se hodnotit vstupní a výstupní veličiny, dimenzovat parametry systému. V řadě praktických úloh se žáci zabývají sestavováním a testováním funkčních obvodů jak na elektronické platformě v propojení s počítači (Arduino, PC), tak i na pneumatickém zařízení (ventily, lineární pohony…). Jsou realizovány funkční úlohy inspirované průmyslovou praxí (např. procesy manipulace, detekce polohy dílu, snímání dráhy a řízení pohybu atd. Žáci se zabývají rovněž návrhy a simulacemi procesů a obvodů v prostředí specializovaného softwaru. Na základní dovednosti pak navazuje seznámení s PLC řízením průmyslových automatů. V této souvislosti si žáci osvojí i základy programování PLC platformy Siemens. Ve 4. ročníku se výuka značně soustřeďuje na využití a ovládání robotických manipulátorů, možností jejich kooperace s dalšími stroji i jejich začlenění do výrobních celků a linek. Žáci během celé doby studia rovněž aktivně pracují s 3D CAD systémy, v nichž vytvářejí a upravují modely obvodů, zařízení, připravují schémata, výkresovou a vizuální dokumentaci. Výuka probíhá v moderně vybavených odborných laboratořích, je metodicky podporována semináři s odborníky z praxe (firmy SMC, FANUC, Continental aj.) a exkurzemi do reálných provozů.

Předměty zaměření:

 • 3. ročník
  • Elektronika a automatizace (2. hod. týdně)
 • 4. ročník
  • Robotika (5. hod. týdně)
  • Automatizace průmyslových procesů (2. hod. týdně)

Technická zařízení budov (TZB)

Technické zařízení budov je soubor profesí a zařízení zajišťujících kvalitu prostředí uvnitř budovy (zajištění vhodné teploty v místnosti, zajištění čistého vzduchu v místnosti, zajištění pitné vody), díky nimž může budova sloužit svému účelu.

Cílem oborového zaměření TZB je příprava žáků na pracovní pozice techniků a projektantů TZB systémů (vytápění, vzduchotechnika, zásobování vodou a kanalizace) anebo na navazující vysokoškolské studium tohoto oboru.

Výuka probíhá jak formou seznamování se základy oboru, tak především praktickým procvičováním při vytváření projektové dokumentace, navrhování dílčích strojírenských součástí (potrubí, čerpadel, ventilátorů v systémech TZB) a strojírenských celků (tepelných čerpadel, centrálních chladicích a větracích jednotek, solárních systémů, systémů pro využití dešťové vody atd.). Své dovednosti pak absolventi dokážou uplatnit v projektech a realizacích např. obytných i administrativních staveb, průmyslových, dopravních či skladištních objektů.

Při vytváření projektové dokumentace žáci využívají informace z platných norem a předpisů, aktivně pracují s CAD systémy i programy Office a pro správu dokumentace využívají aplikace DMS (DocumentManagementSystem).

Předměty zaměření:

 • 3. ročník
  • Základy TZB (2. hod. týdně)
 • 4. ročník
  • Základy stavitelství (1. hod. týdně)
  • Vytápění (2. hod. týdně)
  • Vzduchotechnika (2. hod. týdně)
  • Zásobování vodou a kanalizace (2. hod. týdně)

Do výuky zaměření jsou jako učitelé přímo zapojeni odborníci z oborové praxe, součástí vyučování jsou exkurze ve firmách, které projektují a instalují TZB systémy a přednášky techniků z partnerských firem ve škole (např. LABOX, VESKOM aj.).

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417