Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Přijímací řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitel Střední průmyslové školy, Praha 10, Na Třebešíně 2299, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, třetí kolo přijímacího řízení.


Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitel Střední průmyslové školy, Praha 10, Na Třebešíně 2299, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, druhé kolo přijímacího řízení.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – 1. KOLO


Seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství, 18–20–M/01 Informační technologie a 78–42–M/01 Technické lyceum, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2018/2019

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel Střední průmyslové školy, Praha 10, Na Třebešíně 2299, zveřejňuje seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství , 18–20–M/01 Informační technologie a 78–42–M/01 Technické lyceum, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2018/2019, který obsahuje:

  • seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče;
  • datum zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  • poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

1) Seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

b) jsou vyvěšené na nástěnce ve volně přístupném vestibulu školy
a) dálkový přístup pro ověření přijetí či nepřijetí uchazečů je k dispozici http://www.trebesin.cz/prijimacky/ po ověření uchazeče přijímacího řízení (evidenční číslo a přijmení uchazeče)

2) Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

27. dubna 2018

3) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední průmyslové školy, Praha 10, Na Třebešíně 2299 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 15. 5. 2018. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve výše uvedené střední škole podle § 60g odst. 6 školského zákona zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

V Praze dne 27. dubna 2018
Mgr. Luboš BAUER v. r.
ředitel školy


Pořadí přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství, 18–20–M/01 Informační technologie a 78–42–M/01 Technické lyceum, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2018/2019 V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel Střední průmyslové školy, Praha 10, Na Třebešíně 2299, zveřejňuje pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství, 18–20–M/01 Informační technologie a 78–42–M/01 Technické lyceum, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2018/2019, který obsahuje:

  • pořadí přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení;
  • kritéria přijímacího řízení.

1) Pořadí přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

a) jsou vyvěšené na nástěnce ve volně přístupném vestibulu školy
b) mdálkový přístup pro ověření pořadí umístění je k dispozici na adrese http://www.trebesin.cz/prijimacky/ po ověření uchazeče přijímacího řízení (evidenční číslo a přijmení uchazeče)

2) Kritéria přijímacího řízení

a) jsou vyvěšené na nástěnce ve volně přístupném vestibulu školy
b) Dálkový přístup ke kritériím přijímacího řízení je na adrese: http://www.trebesin.cz/dokumenty/pr_ri_18_19_kriteria_web.pdf

V Praze dne 27. dubna 2018
Mgr. Luboš BAUER v. r.
ředitel školySTŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417