Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Základní dokumenty

Ředitel školy vydává po projednání pedagogickou radou, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a se souhlasem školské rady tento školní řád. Školní řád vychází ze zákonných ustanovení Školského zákona, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte, vyhlášek MŠMT ČR.

Tento řád upravuje pravidla a chování žáků a je závazný pro jejich pobyt ve škole, při školou organizovaných akcích a společensky prospěšné práci, která se školou souvisí. Ostatní pracovníci školy jsou povinni tento školní řád respektovat a vyžadovat jeho plnění žáky. Všichni se dále řídí interními směrnicemi, oběžníky a vývěskami vydanými ředitelem školy.

Stáhnout školní řád ve formátu pdf.


FORMULÁŘE

F001_Obecná žádost

F002_Žádost o uvolnění z TEV

Veškeré ostatní dokumenty určené žákům denního studia jsou umístěny ke stažení na intranetu školy.


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417