Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Základní dokumenty

Ředitel školy vydává po projednání pedagogickou radou, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a se souhlasem školské rady tento školní řád. Školní řád vychází ze zákonných ustanovení Školského zákona, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte, vyhlášek MŠMT ČR.

Tento řád upravuje pravidla a chování žáků a je závazný pro jejich pobyt ve škole, při školou organizovaných akcích a společensky prospěšné práci, která se školou souvisí. Ostatní pracovníci školy jsou povinni tento školní řád respektovat a vyžadovat jeho plnění žáky. Všichni se dále řídí interními směrnicemi, oběžníky a vývěskami vydanými ředitelem školy.

Stáhnout školní řád ve formátu pdf.


Veškeré ostatní dokumenty určené žákům denního studia jsou umístěny ke stažení na intranetu školy.


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417